Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Decyzja Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-01-13
2

Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia w przygotowaniu wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. i organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

PDF 2016-01-19
3 Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy dokumentacji dotyczącej prywatyzacji spółek PKP Energetyka S.A. oraz Polskie Koleje Linowe S.A. PDF 2016-01-20
4 Decyzja Nr 2  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-01-20
5 Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-01-20
6 Decyzja Nr 6 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-01-25
7 Zarządzenie Nr 3 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF 2016-02-18
8 Decyzja Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF  2016-02-18
9 Zarządzenie Nr 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2016 roku PDF 2016-02-19
10 Decyzja Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-02-22
11 Zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-02-23
12

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

PDF 2016-02-24
13 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców łączących funkcję zarządcy i przewoźnika kolejowego PDF 2016-02-24
14 Zarządzenie Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie PDF 2016-03-04
15 Zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 2016-03-07
16 Zarządzenie Nr 6 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw GSM-R PDF 2016-03-07
17 Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-03-14
18 Decyzja Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016--03-15
19 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/2/2015 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2016-03-15
20 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/3/2015 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2016-03-15
21 Zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi PDF 2016-03-25
22 Decyzja Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-03-31
23 Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-03-31
24 Decyzja Nr 12 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2016-03-31
25 Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 2016-04-13
26 Zarządzenie Nr 14 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu stałego dyżuru

PDF

PDF

2016-04-13
27

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 294 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF 2016-04-13
28 Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne" PDF 2016-04-13
29 Zarządzenie Nr 15 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w jednostkach budżetowych funkcjonujących w częściach budżetu państwa 18, 26 i 39

PDF

PDF

2016-04-20
30 Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

PDF

PDF

2016-05-10
31 Zarządzenie Nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

PDF

PDF

2016-05-10
32 Zarządzenie Nr 20 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie PDF 2016-05-19
33 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości
 

PDF

PDF

2016-05-19
34 Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie planowania osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym PDF 2016-05-25
35 Zarządzenie Nr 21 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad działalnością Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

PDF

PDF

2016-05-25
36 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

PDF

PDF

2016-05-25
37 Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i trybu działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

PDF

PDF

2016-05-30
38 Zarządzenie Nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych PDF 2016-05-31
39 Zarządzenie Nr 23 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r.w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Wspólny Bilet” PDF 2016-05-31
40 Decyzja Nr 15 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-05-31
41 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe PDF 2016-06-03
42 Zarządzenie Nr 26 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-06-08
43 Zarządzenie Nr 27 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF 2016-06-09
44 Zarządzenie Nr 24 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-06-10
45 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz działów administracji rządowej - budownictwo planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność, transport PDF 2016-06-17
46 Zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

PDF

PDF

2016-06-17
47 Zarządzenie Nr 28 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie procedury planowania i realizacji budżetu dla części 18, 26 i 39 PDF 2016-06-17
48 Decyzja Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-06-20
49 Decyzja Nr 20 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-06-24
50 Decyzja Nr 21 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-07-01
51 Zarządzenie Nr 29 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Centralnego Portu Lotniczego PDF 2016-07-06
52 Zarządzenie Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne Sp. z o. o. PDF 2016-07-08
53 Decyzja Nr 26 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-07-08
54 Zarządzenie Nr 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych PDF 2016-07-20
55 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Wykazu dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej PDF 2016-07-26
56 Zarządzenie Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu Sterującego do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o. o. PDF 2016-07-26
57

Zarządzenie Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi

PDF 2016-08-04
58 Zarządzenie Nr 33 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ocenę stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonane ich połączenie PDF 2016-08-04
59 Zarządzenie Nr 35 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy PDF 2016-08-04
60 Zarządzenie Nr 36 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-08-10
61 Zarządzenie Nr 37 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 18, 26 i 39 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-08-12
62 Decyzja Nr 27 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 sierpnia 2016 r. zminiająca decyzję w sparwie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-08-18
63 Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-08-23
64 Zarządzenie Nr 42 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego PDF 2016-09-14
65 Zarządzenie Nr 39 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich PDF 2016-09-15
66 Zarządzenie Nr 40 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-09-15
67 Zarządzenie Nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-09-15
68 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2015 roku"

PDF

PDF

2016-09-23
69 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2016-09-29
70 Zarządzenie Nr 43 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-09-29
71 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

PDF

PDF

2016-09-29
72

Zarządzenie Nr 46 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2016-10-03
73 Zarządzenie Nr 47 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2016-10-03
74 Zarządzenie Nr 49 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-10-10
75 Zarządzenie Nr 48 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie  Regulaminu działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych PDF 2016-10-10
76 Decyzja Nr 28 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-10-11
77 Zarządzenie Nr 50 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF 2016-10-28
78 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości PDF 2016-10-28
79 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wysokości opłat za wydanie, wznowienie, wymianę lub zamianę kart do tachografów cyfrowych PDF 2016-11-02
80 Decyzja Nr 29 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-11-07
81 Zarządzenie Nr 51 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym PDF 2016-11-07
82 Decyzja Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF   2016-11-09
83 Zarządzenie Nr 52 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przepisów techniczno - budowlanych dotyczących budynków PDF 2016-11-09
84 Zarządzenie Nr 53 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych PDF 2016-12-01
85 Zarządzenie Nr 54 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-12-01
86 Zarządzenie Nr 55 Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-12-01
87 Decyzja Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-12-09
88 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 295 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

2016-12-09
89 Decyzja Nr 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2016-12-09
90 Decyzja Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-12-12
91 Zarządzenie Nr 57 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF

2016-12-16

92 Zarządzenie Nr 56 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-12-16

 

  • 2017
  • 2016
  • 2015
Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-01-02
2 Decyzja Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-01-17
3 Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich PDF 2017-01-17
4 Decyzja Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-01-23
5 Zarządzenie Nr 3 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2017 r.

PDF

PDF

2017-02-01
6 Zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad PDF 2017-02-14
7

Zarządzenie Nr 6 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym

PDF 2017-02-17
8 Zarządzenie Nr 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

PDF

PDF

PDF

2017-02-21
9 Zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność, transport

PDF

PDF

2017-02-21
10 Zarządzenie Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-02-22
11 Decyzna Nr 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-02-24
12 Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2017-02-27
13 Decyzja Nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-03-01
14 Zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Strategi Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) PDF 2017-03-17
15 Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw GSM-R PDF 2017-03-17
16 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych PDF 2017-03-17
17 Decyzja Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-03-23
18 Zarządzenie Nr 15 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie Zespołu do spraw współpracy z instytutami badawczymi PDF 2017-03-24
19 Decyzja Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-03-24
20 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/01/2017 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2017-03-24
21 Zarządzenie Nr 14 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny PDF 2017-03-24
22 Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 2017-03-28
23 Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 2017-03-28
24 Decyzja Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2017-03-30
25 Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii PDF 2017-04-10
26 Decyzja Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-04-21
27 Decyzja Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-04-24
28 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/2/2017 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2017-04-26
29 Zarządzenie Nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie planowania osłony technicznej infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym PDF 2017-04-27
30 Decyzja Nr 13 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-05-08
31 Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa PDF 2017-05-09
32 Zarządzenie Nr 20 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 2017-05-13
33 Zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2017-05-13
34 Zarządzenie Nr 21 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów PDF 2017-05-15
35 Decyzja Nr 14 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-05-16
36 Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze" PDF 2017-05-19
37 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe PDF 2017-05-19
38 Decyzja Nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-05-24
39 Zarządzenie Nr 23 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu "Wspólny Bilet" PDF 2017-05-26
40 Zarządzenie Nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Kolejnictwa PDF 2017-06-05
41 Zarządzenie Nr 24 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych PDF 2017-06-05
42 Zarządzenie Nr 26 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-06-12
43 Zarządzenie Nr 27 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Techniki Budowlanej PDF 2017-06-13
44 Zarządzenie Nr 28 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkalniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa PDF 2017-06-13
45 Decyzja Nr 22 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-06-21
46 Zarządzenie Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji elektronicznej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa PDF 2017-06-23
47 Decyzja Nr 24 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-06-24
48 Zarządzenie Nr 29 Ministra Infrastryktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych PDF 2017-06-26
49 Zarządzenie Nr 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i realizacji międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej PDF 2017-06-28
50 Decyzja Nr 29 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-07-18
51 Decyzja Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-07-19
52 Zarządzenie Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 18, 26 i 39 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-07-19
53 Zarządzenie Nr 33 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Transportu Samochodowego PDF 2017-07-31
54 Decyzja Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-08-01
55 Zarządzenie Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-08-01
56 Zarządzenie Nr 35 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Geodezji i Kartografii PDF 2017-08-03
57 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2017-08-17
58

Zarządzenie Nr 36 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości

PDF 2017-08-29
59 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 1 Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności PDF 2017-09-01
60 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych PDF 2017-09-04
61 Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-09-14
62 Decyzja Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-09-14
63 Zarządzenie Nr 37 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaniesienia Zespołu do spraw Centralnego Portu Lotniczego PDF 2017-09-19
64 Zarządzenie Nr 39 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie PDF 2017-09-27
65 Zarządzenie Nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-09-28
66 Decyzja Nr 36 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-09-28
67 Zarządzenie Nr 40 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie PDF 2017-09-29
68 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2017-10-05
69 Decyzja Nr 38 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-10-10
70 Zarządzenie Nr 42 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-10-12
71 Decyzja Nr 40 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-11-02
72 Zarządzenie Nr 43 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze" PDF 2017-11-09
73 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości PDF 2017-11-09
74 Zarządzenie Nr 44 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające  zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2017-11-15
75 Zarządzenie Nr 45 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-11-27
76 Decyzja Nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-11-29
77 Zarządzenie Nr 46 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury i Budownictwa z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

PDF

PDF

2017-11-30
78 Zarządzenie Nr 47 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-12-07
79 Zarządzenie Nr 48 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Rady Standardów Wyceny Nieruchomości PDF 2017-12-15
80 Decyzja Nr 42 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-12-19
81 Zarządzenie Nr 50 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2018 r.

PDF

PDF

PDF

2017-12-22
82 Zarządzenie Nr 49 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi PDF 2017-12-22
83 Zarządzenie Nr 51 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. uchylające zarządzenie nr 44 Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA wobec których minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór właścicielski w imieniu Skarbu Państwa PDF 2017-12-28
84 Zarządzenie Nr 52 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. uchylające zarządzenie nr 55 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna i PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna PDF 2017-12-28
Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Decyzja Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-01-13
2

Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia w przygotowaniu wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. i organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

PDF 2016-01-19
3 Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy dokumentacji dotyczącej prywatyzacji spółek PKP Energetyka S.A. oraz Polskie Koleje Linowe S.A. PDF 2016-01-20
4 Decyzja Nr 2  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-01-20
5 Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-01-20
6 Decyzja Nr 6 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-01-25
7 Zarządzenie Nr 3 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF 2016-02-18
8 Decyzja Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF  2016-02-18
9 Zarządzenie Nr 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2016 roku PDF 2016-02-19
10 Decyzja Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-02-22
11 Zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-02-23
12

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

PDF 2016-02-24
13 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców łączących funkcję zarządcy i przewoźnika kolejowego PDF 2016-02-24
14 Zarządzenie Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie PDF 2016-03-04
15 Zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 2016-03-07
16 Zarządzenie Nr 6 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw GSM-R PDF 2016-03-07
17 Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-03-14
18 Decyzja Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016--03-15
19 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/2/2015 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2016-03-15
20 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/3/2015 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2016-03-15
21 Zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi PDF 2016-03-25
22 Decyzja Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-03-31
23 Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-03-31
24 Decyzja Nr 12 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2016-03-31
25 Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 2016-04-13
26 Zarządzenie Nr 14 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu stałego dyżuru

PDF

PDF

2016-04-13
27

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 294 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF 2016-04-13
28 Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne" PDF 2016-04-13
29 Zarządzenie Nr 15 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w jednostkach budżetowych funkcjonujących w częściach budżetu państwa 18, 26 i 39

PDF

PDF

2016-04-20
30 Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

PDF

PDF

2016-05-10
31 Zarządzenie Nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

PDF

PDF

2016-05-10
32 Zarządzenie Nr 20 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie PDF 2016-05-19
33 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości
 

PDF

PDF

2016-05-19
34 Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie planowania osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym PDF 2016-05-25
35 Zarządzenie Nr 21 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad działalnością Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

PDF

PDF

2016-05-25
36 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

PDF

PDF

2016-05-25
37 Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i trybu działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

PDF

PDF

2016-05-30
38 Zarządzenie Nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych PDF 2016-05-31
39 Zarządzenie Nr 23 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r.w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Wspólny Bilet” PDF 2016-05-31
40 Decyzja Nr 15 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-05-31
41 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe PDF 2016-06-03
42 Zarządzenie Nr 26 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-06-08
43 Zarządzenie Nr 27 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF 2016-06-09
44 Zarządzenie Nr 24 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-06-10
45 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz działów administracji rządowej - budownictwo planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność, transport PDF 2016-06-17
46 Zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

PDF

PDF

2016-06-17
47 Zarządzenie Nr 28 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie procedury planowania i realizacji budżetu dla części 18, 26 i 39 PDF 2016-06-17
48 Decyzja Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-06-20
49 Decyzja Nr 20 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-06-24
50 Decyzja Nr 21 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-07-01
51 Zarządzenie Nr 29 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Centralnego Portu Lotniczego PDF 2016-07-06
52 Zarządzenie Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne Sp. z o. o. PDF 2016-07-08
53 Decyzja Nr 26 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-07-08
54 Zarządzenie Nr 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych PDF 2016-07-20
55 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Wykazu dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej PDF 2016-07-26
56 Zarządzenie Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu Sterującego do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o. o. PDF 2016-07-26
57

Zarządzenie Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi

PDF 2016-08-04
58 Zarządzenie Nr 33 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ocenę stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonane ich połączenie PDF 2016-08-04
59 Zarządzenie Nr 35 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy PDF 2016-08-04
60 Zarządzenie Nr 36 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-08-10
61 Zarządzenie Nr 37 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 18, 26 i 39 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-08-12
62 Decyzja Nr 27 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 sierpnia 2016 r. zminiająca decyzję w sparwie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-08-18
63 Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-08-23
64 Zarządzenie Nr 42 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego PDF 2016-09-14
65 Zarządzenie Nr 39 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich PDF 2016-09-15
66 Zarządzenie Nr 40 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-09-15
67 Zarządzenie Nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-09-15
68 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2015 roku"

PDF

PDF

2016-09-23
69 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2016-09-29
70 Zarządzenie Nr 43 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-09-29
71 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

PDF

PDF

2016-09-29
72

Zarządzenie Nr 46 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2016-10-03
73 Zarządzenie Nr 47 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2016-10-03
74 Zarządzenie Nr 49 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-10-10
75 Zarządzenie Nr 48 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie  Regulaminu działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych PDF 2016-10-10
76 Decyzja Nr 28 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-10-11
77 Zarządzenie Nr 50 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF 2016-10-28
78 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości PDF 2016-10-28
79 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wysokości opłat za wydanie, wznowienie, wymianę lub zamianę kart do tachografów cyfrowych PDF 2016-11-02
80 Decyzja Nr 29 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-11-07
81 Zarządzenie Nr 51 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym PDF 2016-11-07
82 Decyzja Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF   2016-11-09
83 Zarządzenie Nr 52 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przepisów techniczno - budowlanych dotyczących budynków PDF 2016-11-09
84 Zarządzenie Nr 53 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych PDF 2016-12-01
85 Zarządzenie Nr 54 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-12-01
86 Zarządzenie Nr 55 Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-12-01
87 Decyzja Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-12-09
88 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 295 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

2016-12-09
89 Decyzja Nr 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2016-12-09
90 Decyzja Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-12-12
91 Zarządzenie Nr 57 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF

2016-12-16

92 Zarządzenie Nr 56 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-12-16

 

Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 29-12-2015
2 Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 29-12-2015