Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-01-02
2 Decyzja Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-01-17
3 Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich PDF 2017-01-17
4 Decyzja Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-01-23
5 Zarządzenie Nr 3 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2017 r.

PDF

PDF

2017-02-01
6 Zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad PDF 2017-02-14
7

Zarządzenie Nr 6 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym

PDF 2017-02-17
8 Zarządzenie Nr 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

PDF

PDF

PDF

2017-02-21
9 Zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność, transport

PDF

PDF

2017-02-21
10 Zarządzenie Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-02-22
11 Decyzna Nr 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-02-24
12 Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2017-02-27
13 Decyzja Nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-03-01
14 Zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Strategi Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) PDF 2017-03-17
15 Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw GSM-R PDF 2017-03-17
16 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych PDF 2017-03-17
17 Decyzja Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-03-23
18 Zarządzenie Nr 15 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie Zespołu do spraw współpracy z instytutami badawczymi PDF 2017-03-24
19 Decyzja Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-03-24
20 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/01/2017 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2017-03-24
21 Zarządzenie Nr 14 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny PDF 2017-03-24
22 Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 2017-03-28
23 Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 2017-03-28
24 Decyzja Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2017-03-30
25 Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii PDF 2017-04-10
26 Decyzja Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-04-21
27 Decyzja Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-04-24
28 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/2/2017 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2017-04-26
29 Zarządzenie Nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie planowania osłony technicznej infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym PDF 2017-04-27
30 Decyzja Nr 13 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-05-08
31 Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa PDF 2017-05-09
32 Zarządzenie Nr 20 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 2017-05-13
33 Zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2017-05-13
34 Zarządzenie Nr 21 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów PDF 2017-05-15
35 Decyzja Nr 14 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-05-16
36 Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze" PDF 2017-05-19
37 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe PDF 2017-05-19
38 Decyzja Nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-05-24
39 Zarządzenie Nr 23 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu "Wspólny Bilet" PDF 2017-05-26
40 Zarządzenie Nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Kolejnictwa PDF 2017-06-05
41 Zarządzenie Nr 24 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych PDF 2017-06-05
42 Zarządzenie Nr 26 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-06-12
43 Zarządzenie Nr 27 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Techniki Budowlanej PDF 2017-06-13
44 Zarządzenie Nr 28 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkalniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa PDF 2017-06-13
45 Decyzja Nr 22 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-06-21
46 Zarządzenie Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji elektronicznej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa PDF 2017-06-23
47 Decyzja Nr 24 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-06-24
48 Zarządzenie Nr 29 Ministra Infrastryktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych PDF 2017-06-26
49 Zarządzenie Nr 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i realizacji międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej PDF 2017-06-28
50 Decyzja Nr 29 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-07-18
51 Decyzja Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-07-19
52 Zarządzenie Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 18, 26 i 39 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-07-19
53 Zarządzenie Nr 33 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Transportu Samochodowego PDF 2017-07-31
54 Decyzja Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-08-01
55 Zarządzenie Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-08-01
56 Zarządzenie Nr 35 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Geodezji i Kartografii PDF 2017-08-03
57 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2017-08-17
58

Zarządzenie Nr 36 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości

PDF 2017-08-29
59 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 1 Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności PDF 2017-09-01
60 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych PDF 2017-09-04
61 Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-09-14
62 Decyzja Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-09-14
63 Zarządzenie Nr 37 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaniesienia Zespołu do spraw Centralnego Portu Lotniczego PDF 2017-09-19
64 Zarządzenie Nr 39 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie PDF 2017-09-27
65 Zarządzenie Nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-09-28
66 Decyzja Nr 36 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-09-28
67 Zarządzenie Nr 40 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie PDF 2017-09-29
68 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2017-10-05
69 Decyzja Nr 38 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-10-10
70 Zarządzenie Nr 42 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-10-12
71 Decyzja Nr 40 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-11-02
72 Zarządzenie Nr 43 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze" PDF 2017-11-09
73 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości PDF 2017-11-09
74 Zarządzenie Nr 44 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające  zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2017-11-15
75 Zarządzenie Nr 45 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-11-27
76 Decyzja Nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-11-29
77 Zarządzenie Nr 46 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury i Budownictwa z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

PDF

PDF

2017-11-30
78 Zarządzenie Nr 47 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-12-07
79 Zarządzenie Nr 48 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Rady Standardów Wyceny Nieruchomości PDF 2017-12-15
80 Decyzja Nr 42 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-12-19
81 Zarządzenie Nr 50 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2018 r.

PDF

PDF

PDF

2017-12-22
82 Zarządzenie Nr 49 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi PDF 2017-12-22
83 Zarządzenie Nr 51 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. uchylające zarządzenie nr 44 Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA wobec których minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór właścicielski w imieniu Skarbu Państwa PDF 2017-12-28
84 Zarządzenie Nr 52 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. uchylające zarządzenie nr 55 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna i PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna PDF 2017-12-28