Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Decyzja Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-01-13
2

Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia w przygotowaniu wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. i organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

PDF 2016-01-19
3 Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy dokumentacji dotyczącej prywatyzacji spółek PKP Energetyka S.A. oraz Polskie Koleje Linowe S.A. PDF 2016-01-20
4 Decyzja Nr 2  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-01-20
5 Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-01-20
6 Decyzja Nr 6 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-01-25
7 Zarządzenie Nr 3 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF 2016-02-18
8 Decyzja Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF  2016-02-18
9 Zarządzenie Nr 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2016 roku PDF 2016-02-19
10 Decyzja Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-02-22
11 Zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-02-23
12

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

PDF 2016-02-24
13 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców łączących funkcję zarządcy i przewoźnika kolejowego PDF 2016-02-24
14 Zarządzenie Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie PDF 2016-03-04
15 Zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 2016-03-07
16 Zarządzenie Nr 6 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw GSM-R PDF 2016-03-07
17 Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-03-14
18 Decyzja Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016--03-15
19 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/2/2015 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2016-03-15
20 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/3/2015 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2016-03-15
21 Zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi PDF 2016-03-25
22 Decyzja Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-03-31
23 Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-03-31
24 Decyzja Nr 12 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2016-03-31
25 Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 2016-04-13
26 Zarządzenie Nr 14 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu stałego dyżuru

PDF

PDF

2016-04-13
27

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 294 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF 2016-04-13
28 Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne" PDF 2016-04-13
29 Zarządzenie Nr 15 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w jednostkach budżetowych funkcjonujących w częściach budżetu państwa 18, 26 i 39

PDF

PDF

2016-04-20
30 Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

PDF

PDF

2016-05-10
31 Zarządzenie Nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

PDF

PDF

2016-05-10
32 Zarządzenie Nr 20 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie PDF 2016-05-19
33 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości
 

PDF

PDF

2016-05-19
34 Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie planowania osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym PDF 2016-05-25
35 Zarządzenie Nr 21 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad działalnością Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

PDF

PDF

2016-05-25
36 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

PDF

PDF

2016-05-25
37 Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i trybu działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

PDF

PDF

2016-05-30
38 Zarządzenie Nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych PDF 2016-05-31
39 Zarządzenie Nr 23 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r.w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Wspólny Bilet” PDF 2016-05-31
40 Decyzja Nr 15 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-05-31
41 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe PDF 2016-06-03
42 Zarządzenie Nr 26 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-06-08
43 Zarządzenie Nr 27 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF 2016-06-09
44 Zarządzenie Nr 24 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-06-10
45 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz działów administracji rządowej - budownictwo planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność, transport PDF 2016-06-17
46 Zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

PDF

PDF

2016-06-17
47 Zarządzenie Nr 28 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie procedury planowania i realizacji budżetu dla części 18, 26 i 39 PDF 2016-06-17
48 Decyzja Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-06-20
49 Decyzja Nr 20 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-06-24
50 Decyzja Nr 21 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-07-01
51 Zarządzenie Nr 29 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Centralnego Portu Lotniczego PDF 2016-07-06
52 Zarządzenie Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne Sp. z o. o. PDF 2016-07-08
53 Decyzja Nr 26 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-07-08
54 Zarządzenie Nr 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych PDF 2016-07-20
55 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Wykazu dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej PDF 2016-07-26
56 Zarządzenie Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu Sterującego do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o. o. PDF 2016-07-26
57

Zarządzenie Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi

PDF 2016-08-04
58 Zarządzenie Nr 33 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ocenę stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonane ich połączenie PDF 2016-08-04
59 Zarządzenie Nr 35 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy PDF 2016-08-04
60 Zarządzenie Nr 36 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-08-10
61 Zarządzenie Nr 37 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 18, 26 i 39 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-08-12
62 Decyzja Nr 27 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 sierpnia 2016 r. zminiająca decyzję w sparwie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-08-18
63 Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-08-23
64 Zarządzenie Nr 42 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego PDF 2016-09-14
65 Zarządzenie Nr 39 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich PDF 2016-09-15
66 Zarządzenie Nr 40 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-09-15
67 Zarządzenie Nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-09-15
68 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2015 roku"

PDF

PDF

2016-09-23
69 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2016-09-29
70 Zarządzenie Nr 43 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-09-29
71 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

PDF

PDF

2016-09-29
72

Zarządzenie Nr 46 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2016-10-03
73 Zarządzenie Nr 47 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2016-10-03
74 Zarządzenie Nr 49 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-10-10
75 Zarządzenie Nr 48 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie  Regulaminu działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych PDF 2016-10-10
76 Decyzja Nr 28 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-10-11
77 Zarządzenie Nr 50 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF 2016-10-28
78 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości PDF 2016-10-28
79 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wysokości opłat za wydanie, wznowienie, wymianę lub zamianę kart do tachografów cyfrowych PDF 2016-11-02
80 Decyzja Nr 29 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-11-07
81 Zarządzenie Nr 51 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym PDF 2016-11-07
82 Decyzja Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF   2016-11-09
83 Zarządzenie Nr 52 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przepisów techniczno - budowlanych dotyczących budynków PDF 2016-11-09
84 Zarządzenie Nr 53 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych PDF 2016-12-01
85 Zarządzenie Nr 54 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-12-01
86 Zarządzenie Nr 55 Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-12-01
87 Decyzja Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-12-09
88 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 295 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

2016-12-09
89 Decyzja Nr 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2016-12-09
90 Decyzja Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-12-12
91 Zarządzenie Nr 57 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF

2016-12-16

92 Zarządzenie Nr 56 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-12-16